Beleidscijfers

 

Cliënten in zorg in 2016

In 2016 hebben we aan 1727 unieke cliënten hulp geboden. In 2015 waren dat er 1862. Dat is een af-name van 7,5%. De 1727 cliënten hebben in 2016 gebruik gemaakt van 2739 zorgproducten. In 2015 waren dat er nog 3037. Een daling derhalve van 9%. Het gemiddelde aantal zorgproducten per cliënt daalde licht van net iets boven naar net iets onder de 1,6. Deze ontwikkelingen kunnen verklaard worden vanuit de transitiedoelen van de overheid.

Op 1 januari 2016 waren er 980 cliënten in zorg. Op het eind van het jaar waren dat er 959, een daling van ruim 2%. Daarmee lijkt de scherpe daling die we zagen in 2015 te zijn afgevlakt. Die bedroeg toen 21%, van 1260 cliënten per 1-1-2015 naar 986 cliënten per 31-12-2015.
 

Verdeling naar zorg

We zien dat verreweg het grootste gedeelte van onze dienstverlening bestaat uit ambulante zorg. Entrea heeft ongeveer 275 pleeggezinnen in begeleiding. Dat aantal is stabiel. Het aantal kinderen dat in deze gezinnen is geplaatst nam toe van 15% in 2015 naar 18% in 2016. Ambulante zorg neemt af van 67% naar 61%. Waar zien daar enerzijds het effect van de grotere nadruk op de eigen kracht van cliënten, anderzijds speelt een mogelijke rol onze veel sterkere focus op vroegsignalering en vroeginterventie.
Residentiële zorg (13%) en dagbehandeling (8%) zijn min of meer stabiel ten opzichte van 2015.

 

Herkomst naar regio 
 

Herkomst cliënten 2015
(n=1862)
%
2016
(n=1727)
%
2016 tov 2015
Nijmegen 56,0 57,0 96 minder
Rivierenland 35,0 32,0 53 minder
Arnhem 4,0 4,0 4 minder
Noord-Oost Brabant 2,0 3,0 11 meer
Noord-Limburg 0,9 0,9 1 minder
Zuid-Holland Zuid 0,8 0,7 3 minder
Rest van Nederland (16 regio’s) 1,3 2,4  
 

Cliënttevredenheid

De cliënten drukken hun tevredenheid uit in een rapportcijfer. Bij ouders en jongeren ligt dit cijfer voor het gehele traject net als in 2015 gemiddeld op een 8,0. Het rapportcijfer voor alle afgesloten modules is gemiddeld ook een 8,0. Ook dat komt overeen met 2015. 

 

Maatschappelijk jaarverslag

Alle informatie over cijfers en ontwikkelingen van Entrea jeugdzorg in het jaar 2016 vindt u in ons maatschappelijk jaarverslag. Een jaarbeeld van Entrea Onderwijs vindt u in het bestuursverslag 2016.