Oudergesprekken Entrea Onderwijs

Wanneer uw kind begint op onze school, maken we binnen zes weken een ontwikkelings-perspectiefplan (OPP) op basis van de onderzoeks- en intakegegevens die dan bekend zijn. We houden hierbij nadrukkelijk rekening met de onderwijsbehoeften en de sterke kanten van uw kind. Dit OPP stellen we in de zesde week tijdens een startgesprek samen met u vast.
Wij werken groepsgericht. Binnen het groepsaanbod bundelen we onderwijsbehoeften van individuele leerlingen, zonder de individuele leerling uit het oog te verliezen. Zo kunnen wij kwalitatief nog beter onderwijs bieden aan uw kind.
Wij houden de vorderingen van uw kind bij met een leerlingvolgsysteem, zowel voor de leergebieden als de sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Oudergesprek

Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken. Hierin bespreekt de leerkracht de voortgang van het ontwikkelingsperspectiefplan. De indruk van de leerkracht en de recente toetsresultaten zijn daarvoor het uitgangspunt. Soms sluit een behandelcoördinator of intern begeleider aan bij dit gesprek om uitgebreider bij de voortgang van het OPP stil te staan.

 

Evaluatiebespreking

Voor leerlingen die ook jeugdhulp ontvangen zijn er twee evaluatiebesprekingen per jaar over de behandeldoelen, de manier van werken en de resultaten. De ouders krijgen een verslag van deze bespreking. In onderling overleg sluit de leerkracht en/of behandelcoördinator van onderwijs eventueel aan bij de evaluatiebespreking.
  

Meten is weten

Leervorderingen

We gebruiken het Citoleerling-volgsysteem en toetsen uit methoden waarmee we werken.


Gedragsontwikkeling

Twee keer per jaar meten we de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind door het invullen van een gedrags-vragenlijst (SCOL).


Tevredenheid

Tweejaarlijks meten we de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel. Op het waarderingsformulier geven ouders hun mening over het onderwijs dat hun kind bij ons krijgt.


De kwaliteit van ons onderwijs wordt ook beoordeeld door de onderwijsinspectie.