Kwaliteit

De verbinding jeugdzorg, onderwijs, onderzoek is een belangrijk element van ons kwaliteitsbeleid. Wij werken met geregistreerde jeugdzorgprofessionals en onze werkprocessen zijn gecertificeerd. Entrea is ook erkend als opleidingsinstituut. Dit betekent dat onze interne opleidingen geaccrediteerd zijn door het SKJ (kwaliteitsregister jeugd). Kwaliteit mag geen toeval zijn. We vinden het belangrijk dat het kind constant de beste zorg krijgt en dat ouders tevreden zijn over de kwaliteit die we leveren. Entrea Onderwijs maakt deel uit van het consortium PI-7.


Effectiviteit en klanttevredenheid

Wij omschrijven en meten wat we doen. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het voortdurend toetsen van de door ons geleverde hulp of onderwijs door de inzet van vragenlijsten. De uitkomsten helpen ons doelmatig en opbrengstgericht te kunnen werken. Maar ook bij het continue volgen van verschuivingen in hulpvragen en het ontwikkelen van nieuwe, passende hulp en onderwijs.


Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk thema binnen Entrea. Wij hanteren verschillende protocollen en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis). Er is een veiligheidsplan met aandacht voor kind en pleegkind. Wanneer de veiligheid van een kind in het geding is, zijn onze medewerkers verplicht dit te delen met hun leidinggevende. Wij voeren met regelmaat prospectieve risico inventarisaties (PRI’s) uit en interne audits om kwaliteit en veiligheid te blijven toetsen.
 

Een klacht?

Laat het ons weten als u ontevreden bent over ons werk of de (professionaliteit van) onze medewerkers. U kunt uw ontevredenheid of klacht bekend maken bij de klachtenfunctionaris van Entrea. Een klacht over onze professionals in de jeugdzorg kan behandeld worden in een tuchtcollege.
 

Een misstand melden?

Entrea verwacht dat de bij haar werkzame of aan haar verbonden personen onregelmatigheden of misstanden melden en heeft daartoe een regeling die waarborgt dat zij zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende misstanden binnen of buiten Entrea aan de orde kunnen stellen.