Wat motiveert ons

Entrea is een maatwerkvoorziening voor specialistische jeugdhulp en opvoedingsondersteuning (0-18+ jaar) en speciaal primair onderwijs (4-12 jaar) in en rond de regio’s Nijmegen en Rivierenland. Kinderen horen thuis en in het regulier onderwijs, dat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Dit betekent dan ook dat de gezinnen ons onderwijs, onze begeleiding en opvoedingsondersteuning zo dicht mogelijk bij huis kunnen vinden en dat deze ondersteuning zo kort mogelijk duurt. Onze motivatie komt voort vanuit de overtuiging dat kinderen in hun vertrouwde omgeving een veilige plek verdienen om op te groeien en zich te ontwikkelen.


Ieders kracht en mogelijkheden

Entrea biedt onderwijs en zorg afgestemd in intensiteit op behoefte en de kracht van het kind en het gezin. De ontwikkelvraag van de jeugdige staat centraal. Zodra onze specialistische zorg kan worden afgeschaald, zal dit in nauwe samenwerking met het gezin plaatsvinden en via een warme overdracht aan de lokale hulpverlener. In ons werk staan ieders kracht en mogelijkheden centraal en zijn we samen met ouders, leerkrachten, hulpverleners, gemeenten en opleidingen vooral partners in het vinden van het juiste aanbod op het juiste moment. Daar waar sprake is van een combinatie van zorg en onderwijs, werken we intensief samen. Dit gebeurt onder het motto: één kind, één plan en één aanspreekpunt.
 

Kenmerken in ons werk

Onze manier van werken en onze bejegening kenmerken zich door de kernwaarden: duidelijkheid, respect, openheid, professionaliteit. Al onze inzet in zorg en onderwijs is: systeemgericht, oplossingsgericht, ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht. Via praktijkgerichte onderzoeksmethoden toetsen wij onze zorg en onderwijs op effectiviteit en doelmatigheid. Onze hulpverleners zijn geregistreerde professionals. Zij werken volgens specifieke methodieken en kwaliteitseisen wat onze hulpverlening en onderwijs specialistisch en effectief maakt.
 

Jeugdzorg, onderwijs, onderzoek

Jeugdzorg, onderwijs en onderzoek is onze unieke combinatie. Praktikon BV is de verzelfstandigde onderzoeksorganisatie, met wie wij samenwerken en die onafhankelijk onderzoek verricht naar effectiviteit in onze jeugdzorg en onderwijs. Al onze samenwerking  is erop gericht met elkaars toevoegende waarde die vormen van zorg en onderwijs te bieden die gevraagd worden en nodig zijn.

 

 

Over Entrea